Categorie:The Keshe Foundation: verschil tussen versies

Uit Keshe Foundation Wiki nl
Ga naar: navigatie, zoeken
(The Essence of Keshe Technology)
(Plasma Coils)
 
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 14: Regel 14:
  
 
== Magnetische en gravitatievelden gedefinieerd ==
 
== Magnetische en gravitatievelden gedefinieerd ==
A superposition of magnetic fields, which create an outward directed force from the respective centre (an outward field flow), Keshe refers to as ''Magnetic'' (capital M) or, for better distinction in spoken language, ''Magnetical'', which is a word introduced by Keshe for this special purpose. The reverse superposition of magnetic fields that develop an inward directed force towards the respective centre (an inward field flow) Keshe refers to as ''Gravitational'' (capital G).
+
Een superpositie van magnetische velden, die een naar buiten gerichte kracht creëren, vanuit het respectievelijke centrum (een uitgaande veldstroom), Keshe verwijst naar magnetisch (hoofdletter M) of, voor beter onderscheid in gesproken taal, magnetisch, wat een woord is geïntroduceerd door Keshe voor dit speciale doel. De omgekeerde superpositie van magnetische velden, die een naar binnen gerichte kracht, naar het respectievelijke centrum ontwikkelen (een inwaartse veldstroom) verwijst naar Keshe als gravitatief (hoofdletter G).
  
Magnetical field flow releases fields to the environment and are therefore available to organisms that require them, while Gravitational field flow absorbs fields from the environment. Gravitation field flow will absorb for example fields from an organism that has fields in abundance that it does not require or that are the wrong fields for the organism.
+
Magnetische veldstroming geeft velden vrij aan de omgeving, en is daarom beschikbaar voor organismen die deze nodig hebben, terwijl Gravitatie veldstroming velden uit de omgeving absorbeert. Gravitatie veldstroming zal bijvoorbeeld velden absorberen, van een organisme, dat velden in overvloed heeft, de velden die het niet nodig heeft, en velden die voor het organisme verkeerde zijn.
  
 
<youtube width="400" height="220"> https://www.youtube.com/watch?list=PLpCKWzA-bp9sBv1T_H0iIrLJtY34i5g1l&time_continue=24&v=f3wLOww-oqs
 
<youtube width="400" height="220"> https://www.youtube.com/watch?list=PLpCKWzA-bp9sBv1T_H0iIrLJtY34i5g1l&time_continue=24&v=f3wLOww-oqs
Regel 22: Regel 22:
 
  </youtube>
 
  </youtube>
  
==What is Plasma? ==
+
==Wat is plasma? ==
  
Every physical object (electron, atom, grain of sand, plant, animal, human, planet, star, galaxy, universe, etc.) is nothing more than an accumulations of magnetic fields which Keshe refers to as ''plasmatic magnetic fields''. These plasmatic magnetic fields consist of a huge quantity of individual magnetic fields. Plasmatic magnetic fields are three dimensional, the movement and area of which is determined by the individual magnetic fields within the object. Each of these plasmatic objects is referred to as a ''plasma'' and is defined by the field content within it.
+
Elk fysiek object (elektron, atoom, zandkorrel, plant, dier, mens, planeet, ster, melkweg, universum, etc.) is niets meer dan een opeenstapeling van magnetische velden, waarnaar Keshe verwijst als plasmatische magnetische velden. Deze plasmatische magnetische velden bestaan ​​uit een enorme hoeveelheid individuele magnetische velden. Plasmatische magnetische velden zijn driedimensionaal, waarbij de beweging en het oppervlak worden bepaald door de individuele magnetische velden in het object. Elk van deze plasmatische objecten wordt een plasma genoemd en wordt gedefinieerd door de veldinhoud erin.
  
The Keshe Foundation does not use the word plasma in the same way that it is used in standard physics. The Foundation does not refer to the state of an ionized gas when they say "plasma." Plasma is defined by the Foundation as the entire content of fields which accumulate and create an object. It is NOT defined by its physical characteristics like ionization and temperature, for example.  Plasma refers exclusively to the properties of the fields of which an object consists.
+
De Keshe Foundation gebruikt het woord plasma niet op dezelfde manier als dat het in de standaardfysica wordt gebruikt. De Stichting verwijst niet naar de toestand van een geïoniseerd gas wanneer ze 'plasma' zeggen. Plasma wordt door de Foundation gedefinieerd als de gehele inhoud van velden die zich ophopen, en een object creëren. Het wordt NIET gedefinieerd door zijn fysieke kenmerken zoals ionisatie en temperatuur, bijvoorbeeld: Plasma verwijst uitsluitend naar de eigenschappen van de velden waaruit een object bestaat.
 
 
In most cases, fields extend far beyond the physical boundaries of the object in question. As well, there are field compositions (plasma'''s''') that are already detached from their physical source and are moving in a non-physical form (as a pure field body) through space to another physical (or non-physical) object. The movement of these field conglomerations is considered to be a kind of “flowing.” The Foundation therefore defines energy as fields that move and flow in space from point A to point B.
 
  
 +
In de meeste gevallen reiken velden veel verder dan de fysieke grenzen van het object in kwestie. Ook zijn er veldcomposities (plasma's) die al losstaan ​​van hun fysieke bron en zich in een niet-fysieke vorm (als een zuiver veldlichaam) door de ruimte verplaatsen naar een ander fysiek (of niet-fysiek) object. De beweging van deze veld opeenhoping wordt beschouwd als een soort van 'stroming'. De Foundation definieert daarom energie, als velden die bewegen en in de ruimte stromen van punt A naar punt B.
  
  
 
[[File:magnetical_gravitational_gans.png|thumb|400px|GANS for "producing" magnetic and gravitational fields. Source: Keshe Foundation, 2016 ]]
 
[[File:magnetical_gravitational_gans.png|thumb|400px|GANS for "producing" magnetic and gravitational fields. Source: Keshe Foundation, 2016 ]]
  
== What is GANS? ==
+
== Wat is GaNS? ==
 
 
Certain atoms and molecules release and/or absorb Magnetic and/or Gravitation fields.  Released fields are available to be absorbed by other objects. The Keshe Foundation has developed a way in which to gather these free flowing fields from the environment within a usable substance which Keshe named ''GANS''. 
 
 
 
An organism for example will emit fields it wants to separate itself from (rid itself of) and will absorb fields that it can use or that it has an urgent need for. The prerequisite is that the appropriate fields for absorption must be available within the immediate environment of the organism.
 
  
[[File:plasma_coil_unit_schematic.png|thumb|200px|Schematic View of Plasma Coil Unit. Source: Keshe Foundation, 2016 ]]
+
Bepaalde atomen en moleculen geven magnetische en/of zwaartekrachtvelden vrij en/of absorberen deze. Vrijgegeven velden zijn beschikbaar, om door andere objecten te worden geabsorbeerd. De Keshe Foundation heeft een manier ontwikkeld om deze vrij stromende velden uit de omgeving te verzamelen in een bruikbare substantie die Keshe GaNS noemde. 
  
A tool was developed by the Foundation which consists of components that can absorb fields and create GANS; a substance that exists in a special state of aggregation. Different types of GANS can be created with different desirable energetic properties that can be used individually or in combination for different applications. Each type of GANS has specific field strength depending on the chemical elements within the GANS.
+
Een organisme zal bijvoorbeeld velden uitzenden waarvan die zichzelf wil scheiden (zich van ontdoen ) en zal velden absorberen ,die het kan gebruiken, of waaraan het een dringende behoefte heeft. De vereiste is dat de geschikte velden voor absorptie beschikbaar moeten zijn in de onmiddellijke omgeving van het organisme.[[File:plasma_coil_unit_schematic.png|thumb|200px|Schematic View of Plasma Coil Unit. Source: Keshe Foundation, 2016 ]]
  
The use of different GANS' with different field strengths or the use of nano-coated double coils with plasma batteries causes a directed field flow from the stronger to the weaker fields.
+
Er is een methode ontwikkeld door de Foundation, die bestaat uit componenten die velden kunnen absorberen en GaNS kunnen creëren; een stof die bestaat in een speciale staat van opeenhoping. Verschillende soorten GaNS kunnen worden gemaakt, met verschillende gewenste energetische eigenschappen, die afzonderlijk of in combinatie, voor verschillende toepassingen kunnen worden gebruikt. Elk type GaNS heeft een specifieke veldsterkte, afhankelijk van de chemische elementen binnen de GaNS.
  
If these field fluxes are directed through an organism, the organism has the opportunity to absorb the needed parts of these field fluxes or to release a surplus of fields to the environment or they can be collected into a usable GANS.
+
Door gebruik te maken van verschillende GaNS 'met verschillende veldsterkten, of door gebruik van nano-gecoate dubbele spoelen, met plasma batterijen, word een gerichte veldstroom van de sterkere naar de zwakkere veld opgewekt.
  
With this technology, the self-healing powers of the organism are supported at the level of the fields that build up the organism itself. Therefore, the need for chemical agents and processes are not required because healing occurs at the level of Magnetic field interaction.
+
Als deze veldgroepen door een organisme worden geleid, heeft het organisme de mogelijkheid, om de benodigde velden van deze veldgroepen te absorberen, of om een ​​overschot aan velden vrij te geven aan de omgeving, of ze kunnen worden verzameld in een GaNS, die je daar voor kan gebruiken.
  
== Plasma Coils ==
+
Met deze technologie worden de zelf helende krachten van het organisme ondersteund, op het niveau van de velden die het organisme zelf opbouwt. Daarom is de behoefte aan chemische stoffen en processen niet nodig, omdat genezing plaatsvindt op het niveau van magnetische veldinteractie.
  
Plasma coils are made of two nano-coated double coils. Each double coil consists of two coils that are wound and wired in a specific way (coil blueprints are available on the Keshe Foundation website). The two double coils are mounted at 90 degrees to each other. Different types and combinations of GANS' are placed on the coils to create different fields strengths. At the center of the double coils a field is created.
+
== Plasma-spoelen (Spiralen) ==
  
An organism is made of fields and can be placed between the coils of a device the Keshe Foundation calls a ''Plasma Coil Unit''. At the centre of the unit, within the space in which the organism would be situated, the Gravitational and Magnetical fields, created at the centre of the coils, interact with the fields of the organism. The strength of the fields created by the coils does not diminish because the coils constantly attract and gather fields from the environment. As a result of the interaction of the fields of the coils and those of the organism, a balancing takes place. The organism experiences a balancing as do the coils. The procedure is complete when the organism and coils find balance.
+
Plasma-spoelen zijn gemaakt van twee nano-gecoate dubbele spoelen. Elke dubbele spoel bestaat uit twee spoelen, die op een specifieke manier zijn gewikkeld en aangesloten (spoelblauwdrukken zijn beschikbaar op de website van de Keshe Foundation). De twee dubbele spoelen zijn 90 graden ten opzichte van elkaar gemonteerd. Verschillende soorten en combinaties van GaNS 'worden op de spoelen geplaatst, om veldgroepen van verschillende veldsterkten te creëren. In het midden van de dubbele spoelen ontstaat een Plasmaveld.  
  
 +
Een organisme is gemaakt van velden, en kan worden geplaatst tussen de spoelen van het apparaat dat de Keshe Foundation een plasmakoelsysteem noemt. In het midden van de eenheid, in de ruimte waarin het organisme zich zou bevinden, lopen de zwaartekracht( Gravitatie )- en Magnetisch velden, gecreëerd door de spoelen van het apparaat, deze velden gaan een interactie (uitwisseling,communicatie) aan met de velden van het organisme.
  
This is a test, 
+
Als gevolg van de interactie met de velden van de spoelen, en die van het organisme vindt een balancering plaats. De procedure is voltooid wanneer het organisme en de spoelen in balance zijn.
  
 +
De kracht van de velden die door de spoelen worden gecreëerd, neemt niet af, omdat de spoelen voortdurend velden uit de omgeving aantrekken en verzamelen en verwijderen.
 
[[Category: The Keshe Foundation]]
 
[[Category: The Keshe Foundation]]

Huidige versie van 2 apr 2018 om 19:22

Mehran Tavakoli Keshe. Source: Keshe Foundation, 2016

De Keshe Foundation is een onafhankelijke, non-profit en niet-religieuze organisatie, opgericht door nucleair ingenieur Mehran Tavakoli Keshe, die zich richt op het ontwikkelen van nieuwe wetenschappelijke kennis, nieuwe technologieën, en nieuwe oplossingen voor grote wereld problemen zoals hongersnood, watertekort, gebrek aan elektrische stroomvoorziening, klimaatverandering, en ziekte door het gebruik van speciaal ontwikkelde plasmareactoren, die de mensheid ook de mogelijkheid zullen geven, om in de verre ruimte te reizen.

Mehran Tavakoli Keshe werd in 1958 in Iran geboren als zoon van een röntgeningenieur. Hij maakte op zeer jonge leeftijd kennis met de wereld van straling en nucleaire wetenschap. In 1981 studeerde hij af aan het Queen Mary College, Universiteit van Londen, als nucleair ingenieur, gespecialiseerd in de besturing van reactortechnologie. Sindsdien heeft hij jaren gewerkt aan het voltooien van een systeem, voor de productie van zwaartekracht en energie met behulp van een radioactieve, waterstofgevoede reactor die schoon en veilig is. Hij heeft alle aspecten van het ontwerp van een nieuw plasma-nucleair systeem vanaf het prille begin tot het huidige stadium behandeld. Dit omvatte het ontwerp, de brandstof, testen en praktische toepassingen. Hij heeft zich geconcentreerd op het voltooien van het volledige scala van zijn technologie, voor het te lanceren in de wetenschappelijke wereld en industrie. De intellectuele eigendommen met betrekking tot deze technologie zijn overgedragen aan de Stichting de Keshe Foundation.
Magnetic fields. Source: Keshe Foundation, 2016
Superposition of magnetic fields leads to magnetical and gravitational fields. Source: Keshe Foundation, 2016

De essentie van Keshe Technologie

Magnetische velden gedefinieerd

Sinds E-MC² van Albert Einstein is het een wetenschappelijk geaccepteerd feit, dat materie omgezet kan worden in energie, en omgekeerd. Dit betekent dat materie en energie van nature hetzelfde moeten zijn.

Alles dat bestaat, in heel de schepping bestaat uit 'magnetische velden'. Deze velden hebben de twee ferromagnetische eigenschappen: aantrekking en afstoting. Tegenover gestelde polen, trekken de polen elkaar aan, terwijl gelijke polen elkaar afstoten.

Magnetische en gravitatievelden gedefinieerd

Een superpositie van magnetische velden, die een naar buiten gerichte kracht creëren, vanuit het respectievelijke centrum (een uitgaande veldstroom), Keshe verwijst naar magnetisch (hoofdletter M) of, voor beter onderscheid in gesproken taal, magnetisch, wat een woord is geïntroduceerd door Keshe voor dit speciale doel. De omgekeerde superpositie van magnetische velden, die een naar binnen gerichte kracht, naar het respectievelijke centrum ontwikkelen (een inwaartse veldstroom) verwijst naar Keshe als gravitatief (hoofdletter G).

Magnetische veldstroming geeft velden vrij aan de omgeving, en is daarom beschikbaar voor organismen die deze nodig hebben, terwijl Gravitatie veldstroming velden uit de omgeving absorbeert. Gravitatie veldstroming zal bijvoorbeeld velden absorberen, van een organisme, dat velden in overvloed heeft, de velden die het niet nodig heeft, en velden die voor het organisme verkeerde zijn.

Wat is plasma?

Elk fysiek object (elektron, atoom, zandkorrel, plant, dier, mens, planeet, ster, melkweg, universum, etc.) is niets meer dan een opeenstapeling van magnetische velden, waarnaar Keshe verwijst als plasmatische magnetische velden. Deze plasmatische magnetische velden bestaan ​​uit een enorme hoeveelheid individuele magnetische velden. Plasmatische magnetische velden zijn driedimensionaal, waarbij de beweging en het oppervlak worden bepaald door de individuele magnetische velden in het object. Elk van deze plasmatische objecten wordt een plasma genoemd en wordt gedefinieerd door de veldinhoud erin.

De Keshe Foundation gebruikt het woord plasma niet op dezelfde manier als dat het in de standaardfysica wordt gebruikt. De Stichting verwijst niet naar de toestand van een geïoniseerd gas wanneer ze 'plasma' zeggen. Plasma wordt door de Foundation gedefinieerd als de gehele inhoud van velden die zich ophopen, en een object creëren. Het wordt NIET gedefinieerd door zijn fysieke kenmerken zoals ionisatie en temperatuur, bijvoorbeeld: Plasma verwijst uitsluitend naar de eigenschappen van de velden waaruit een object bestaat.

In de meeste gevallen reiken velden veel verder dan de fysieke grenzen van het object in kwestie. Ook zijn er veldcomposities (plasma's) die al losstaan ​​van hun fysieke bron en zich in een niet-fysieke vorm (als een zuiver veldlichaam) door de ruimte verplaatsen naar een ander fysiek (of niet-fysiek) object. De beweging van deze veld opeenhoping wordt beschouwd als een soort van 'stroming'. De Foundation definieert daarom energie, als velden die bewegen en in de ruimte stromen van punt A naar punt B.


GANS for "producing" magnetic and gravitational fields. Source: Keshe Foundation, 2016

Wat is GaNS?

Bepaalde atomen en moleculen geven magnetische en/of zwaartekrachtvelden vrij en/of absorberen deze. Vrijgegeven velden zijn beschikbaar, om door andere objecten te worden geabsorbeerd. De Keshe Foundation heeft een manier ontwikkeld om deze vrij stromende velden uit de omgeving te verzamelen in een bruikbare substantie die Keshe GaNS noemde.

Een organisme zal bijvoorbeeld velden uitzenden waarvan die zichzelf wil scheiden (zich van ontdoen ) en zal velden absorberen ,die het kan gebruiken, of waaraan het een dringende behoefte heeft. De vereiste is dat de geschikte velden voor absorptie beschikbaar moeten zijn in de onmiddellijke omgeving van het organisme.
Schematic View of Plasma Coil Unit. Source: Keshe Foundation, 2016

Er is een methode ontwikkeld door de Foundation, die bestaat uit componenten die velden kunnen absorberen en GaNS kunnen creëren; een stof die bestaat in een speciale staat van opeenhoping. Verschillende soorten GaNS kunnen worden gemaakt, met verschillende gewenste energetische eigenschappen, die afzonderlijk of in combinatie, voor verschillende toepassingen kunnen worden gebruikt. Elk type GaNS heeft een specifieke veldsterkte, afhankelijk van de chemische elementen binnen de GaNS.

Door gebruik te maken van verschillende GaNS 'met verschillende veldsterkten, of door gebruik van nano-gecoate dubbele spoelen, met plasma batterijen, word een gerichte veldstroom van de sterkere naar de zwakkere veld opgewekt.

Als deze veldgroepen door een organisme worden geleid, heeft het organisme de mogelijkheid, om de benodigde velden van deze veldgroepen te absorberen, of om een ​​overschot aan velden vrij te geven aan de omgeving, of ze kunnen worden verzameld in een GaNS, die je daar voor kan gebruiken.

Met deze technologie worden de zelf helende krachten van het organisme ondersteund, op het niveau van de velden die het organisme zelf opbouwt. Daarom is de behoefte aan chemische stoffen en processen niet nodig, omdat genezing plaatsvindt op het niveau van magnetische veldinteractie.

Plasma-spoelen (Spiralen)

Plasma-spoelen zijn gemaakt van twee nano-gecoate dubbele spoelen. Elke dubbele spoel bestaat uit twee spoelen, die op een specifieke manier zijn gewikkeld en aangesloten (spoelblauwdrukken zijn beschikbaar op de website van de Keshe Foundation). De twee dubbele spoelen zijn 90 graden ten opzichte van elkaar gemonteerd. Verschillende soorten en combinaties van GaNS 'worden op de spoelen geplaatst, om veldgroepen van verschillende veldsterkten te creëren. In het midden van de dubbele spoelen ontstaat een Plasmaveld.

Een organisme is gemaakt van velden, en kan worden geplaatst tussen de spoelen van het apparaat dat de Keshe Foundation een plasmakoelsysteem noemt. In het midden van de eenheid, in de ruimte waarin het organisme zich zou bevinden, lopen de zwaartekracht( Gravitatie )- en Magnetisch velden, gecreëerd door de spoelen van het apparaat, deze velden gaan een interactie (uitwisseling,communicatie) aan met de velden van het organisme.

Als gevolg van de interactie met de velden van de spoelen, en die van het organisme vindt een balancering plaats. De procedure is voltooid wanneer het organisme en de spoelen in balance zijn.

De kracht van de velden die door de spoelen worden gecreëerd, neemt niet af, omdat de spoelen voortdurend velden uit de omgeving aantrekken en verzamelen en verwijderen.

Ondercategorieën

Deze categorie bevat de volgende 2 ondercategorieën, van een totaal van 2.

Pagina’s in categorie "The Keshe Foundation"

Deze categorie bevat de volgende pagina.